Přihláška - Atábor

Příjmení a jméno dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Adresa trvalého bydliště:

Příjmení a jméno přihlašujícího:

Telefon:

Email:

Poznámka:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ATÁBOR

Zákonní zástupci dítěte se zavazují

 • Do 14 dnů od potvrzení přihlášky uhradit částku za pobyt ve výši 3.990,- Kč na účet 2801701578/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte před lomítkem).
 • Po telefonické či e-mailové výzvě doklad o zaplacení přinést k odjezdu.
 • Uvést pravdivé údaje o zdravotních či povahových zvláštnostech, kvůli kterým dítě potřebuje zvláštní péči (a jakou).
 • Dodržet zákaz návštěv v táboře.
 • V případě nenadálých vážných zdravotních komplikací zajistit odvoz dítěte z tábora na vlastní náklady.
 • Uhradit ihned škodu, kterou by dítě prokazatelně způsobilo vlastní nekázní na zařízení tábora.
 • Dobrý spolek se zavazuje:
  Při odhlášení dítěte z tábora (písemnou formou, tedy dopisem nebo e-mailem) vrátit:
  a) v případě, že nebude možné na tábor odjed z důvodu epidemie nebo do 2 měsíců před zahájením tábora 100% ceny
  b) do 1 měsíce před zahájením tábora 70% ceny
  c) do 1 dne před zahájením tábora 30% ceny
  d) Pokud se dítě bez omluvy nedostaví k odjezdu na tábor, Dobrý spolek má nárok ponechat si celou částku!

  PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE NA TÁBOR

 • Dítě splňuje v době odjezdu na tábor věkovou hranici 6-16 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni v den odjezdu na tábor odevzdat zástupcům Dobrý spolek:
  průkaz zdravotní pojišťovny dítěte či jeho kopii
  platné potvrzení lékaře (ne starší než 12 měsíců)
  čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte s datem podpisu odjezdu na tábor
  souhlas s všeobecnými podmínkami Dobrý spolek, podepsaný od zákonného zástupce dítěte
  případné léky označené jménem a dávkováním.

 • V případě obzvlášť závažných kázeňských prohřešků může být dítě vyloučeno z tábora. K vyloučení dítěte z tábora může dojít také v případě, že bude v průběhu tábora zjištěno porušení některé z podmínek přijetí dítěte na tábor. Zákonní zástupci se zavazují jej v takovém případě na vlastní náklady bez prodlení z tábora převzít.
 • Na tábor není dětem dovoleno brát alkohol, cigarety, drogy a jakékoli zbraně. Nedoporučujeme ani brát jakékoli cennosti (elektronika, šperky, mobilní telefony). Cennosti a peníze si lze uschovat u vedoucích. Za cenné předměty, které nebyly uloženy u vedoucích, Dobrý spolek neručí.
  S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novelizací.

 • V případě, že bude dítě z tábora v jeho průběhu vyloučeno nebo pobyt z jiného důvodu přeruší, má Dobrý spolek nárok ponechat si celou částku za pobyt.